જીવન…

જીવન ની તમે મઝા લેશો, તો સબંધો તમારી મઝા લેશે… સબંધો છોડીને પણ જોઈ લેજો, ખુદા ખુદ આવી એનો સબંધ બાંધશે… મરજીની આ આઝાદીથી, શું ઉખાડી લેશો, અંતે તો આઝાદી જ, એના ગુલામ બનાવી લેશે… કઈ કર્યા વગર, જીવન વ્યર્થ… Continue reading

रूक ना तू, बस चलता जा

रूक ना तू, बस चलता जा । उठा कदम और बढता जा ।। काहे खुद से भागे, जा बेफिक्र आगे । ना सोना तु पिछे, वहाँ तो सुरज भी न जागे ।। हो खुद पर यकीन, तब सब मुमकिन ।… Continue reading