જીવન…

જીવન ની તમે મઝા લેશો, તો સબંધો તમારી મઝા લેશે… સબંધો છોડીને પણ જોઈ લેજો, ખુદા ખુદ આવી એનો સબંધ બાંધશે… મરજીની આ આઝાદીથી, શું ઉખાડી લેશો, અંતે તો આઝાદી જ, એના ગુલામ બનાવી લેશે… કઈ કર્યા વગર, જીવન વ્યર્થ… Continue reading